เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./ก.654
วันที่: 7 ธันวาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 84/1
ข้อหารือ: กรมพัฒนาฯ ได้รับอนุมัติประมาณการรายจ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนดำเนินการโครง
การผลิตถ่านหิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 14,012,319 บาท สำหรับก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำแม่
ลี้เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่ทำเหมืองถ่านหิน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา
ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม กรมพัฒนาฯ หารือว่า จะสามารถขอคืนภาษีซื้อ
ของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝายฯ ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 84/1 แห่งประมวลรัษฎากร นอกจากผู้มีสิทธิขอคืนจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ภาษีซื้อที่มีสิทธิขอคืนได้จะต้องปรากฏว่าเป็นภาษีซื้อที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วย ซึ่งไม่ต้องห้ามตามมาตรา
82/5(3) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการก่อสร้าง ฝายฯ ตามข้อเท็จจริงที่กรมพัฒนาฯ ได้ทำให้แก่
ราษฎรเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนเพื่อทำเหมืองถ่านหินนั้น ไม่ถือว่าเป็นสิ่ง จำเป็นหรือเกี่ยวข้องต่อกิจการ
เหมืองถ่านหินแต่อย่างใด เพราะผู้ได้ประโยชน์คือราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น ภาษีซื้อของ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝายฯ จึงไม่ถือว่าเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ
ทำเหมืองถ่านหิน กรมพัฒนาฯ จึงไม่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ชำระไปแล้วได้
เลขตู้: 64/30847

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020