เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/7988
วันที่: 20 สิงหาคม 2544
เรื่อง: การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 84/1
ข้อหารือ: กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานได้เวนคืนที่ดินในท้องที่ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อใช้
ในระบบการผลิต ขยายระบบการผลิต และจำหน่ายพลังงานจากแร่ลิกไนต์ ซึ่งได้มีการย้ายราษฎรใน
บริเวณท้องที่ดังกล่าวไปอยู่ในท้องที่ใหม่ ต่อมาราษฎรที่ถูกอพยพได้ร้องเรียนว่าท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่
ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานจึงพิจารณา
จัดสร้างฝายกั้นน้ำ โดยขออนุมัติกระทรวงการคลังเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างฝายกันน้ำ และได้รับ
อนุมัติให้ถือจ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนดำเนินการโครงการผลิตถ่านหิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นเงิน
นอกงบประมาณ และต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานหารือว่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝายกันน้ำนั้นจะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ตามมาตรา 84/1 แห่ง
ประมวลรัษฎากรนั้น ผู้ที่มีสิทธิขอคืนจะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อกรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงานซึ่งเป็นส่วนราชการและมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ฝายกั้นลำน้ำเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระตามกฎหมาย กรม
พัฒนาและส่งเสริมพลังงานจึงไม่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ชำระไป
เลขตู้: 64/30847

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020