เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/7895
วันที่: 16 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณียื่นแบบแสดงรายการต่างท้องที่
ข้อกฎหมาย: ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการปฏิบัติงานกรรมวิธีแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พ.ศ. 2540
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจชิปปิ้งและฟอร์เวิร์ดเดอส์ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องยื่นรายการภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.53 เป็นรายฉบับแต่ละรายเจ้าของสินค้า โดยบริษัทฯ ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของเจ้าของสินค้าในช่อง “ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย” และระบุชื่อบริษัทฯ
ในช่อง “ผู้จ่ายเงิน” ในทางปฏิบัติเวลายื่นแบบฯ บริษัทฯ จะยื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรอำเภอ
ท้องที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่รับแบบแจ้งว่าไม่สามารถรับแบบได้ขัดต่อกฎหมาย หากจะให้
รับแบบจะต้องแก้ไขที่อยู่เป็นที่อยู่ของบริษัทฯ เมื่อมีการยื่นแบบแล้วเสร็จบริษัทฯ ได้ส่งมอบสำเนาแบบ
ภ.ง.ด.53 และใบเสร็จรับเงินให้เจ้าของสินค้า เจ้าของสินค้ากล่าวหาว่าบริษัทฯ กรอกแบบผิด บริษัทฯ
จึงหารือว่า บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ณ สำนักงานสรรพากรอำเภอท้องที่ที่บริษัทฯ มี
สถานประกอบการตั้งอยู่ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการปฏิบัติงานกรรมวิธีแบบยื่น
รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พ.ศ.2540 ข้อ 11
เลขตู้: 64/30808

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020