เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/7827
วันที่: 15 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้ กรณีการเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากการขายทอดตลาดและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 49 ทวิ, กฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) พ.ศ. 2509ฯ, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.100/2543ฯ)
ข้อหารือ: หารือเกี่ยวกับทางปฏิบัติในการเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การโอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้มาโดยการขายทอดตลาดหรือการเวนคืน กรณีผู้มีชื่อ
ในหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล จะใช้จำนวนเงินได้หรือราคาใดในการ
เรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
แนววินิจฉัย: 1. กรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยการขายทอดตลาด กรณีผู้
มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา จำนวนเงินได้หรือราคาให้ถือตาม
ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กรณีผู้มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร
และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) พ.ศ. 2509 ข้อ 2(29) ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการรับชำระและนำส่งภาษีอากรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2542 ข้อ 6 (3) และ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.100/2543 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ กรณี
การขาย การโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.
2543 ข้อ 10(5)
2. กรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยการขายทอดตลาดหรือ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กรณีผู้มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์เป็นนิติบุคคล จำนวนเงินได้
หรือราคาให้ถือตามจำนวนทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
และผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งในอัตราร้อยละ 1.0 ตามมาตรา 69 ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากร และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ฉบับดังกล่าว ข้อ 8 (8.2)
3. การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากการขายทอดตลาดหรือการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับชำระและนำส่งภาษีอากรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
2542 จะมีผลใช้บังคับสำหรับการขายทอดตลาดและการเวนคืนตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
เป็นต้นไป
เลขตู้: 64/30804

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020