เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/7782
วันที่: 14 สิงหาคม 2544
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีตั้งตัวแทนจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า และตั้งตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อหารือ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หารือกรณีตั้งตัวแทนจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า และสัญญาตั้งตัวแทน
บุคคลภายนอกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในชุมชนเมือง โดยสรุปข้อเท็จจริง ดังนี้
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำสัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดย
กำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนเดือนละครั้งตามพื้นที่ที่ไปทำการจด ดังนี้
1.1 พื้นที่ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล และพื้นที่พิเศษตามสายการจดหน่วยที่ กฟภ. กำหนด
(แฟลต คอนโดมิเนียม ฯลฯ) ค่าตอบแทนไม่เกิน 2 บาท ต่อราย
1.2 พื้นที่นอกจาก 1.1 ค่าตอบแทนไม่เกิน 2.50 บาท ต่อราย และในสัญญากำหนดให้
ตัวแทนต้องมอบหลักประกันในขณะทำสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำสัญญาตั้งตัวแทนบุคคลภายนอกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในชุมชนเมือง
แต่ละงวด โดยกำหนดค่าตอบแทนในแต่ละงวด ดังนี้
2.1 ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย ฉบับละ 5 บาท
2.2 ประเภทกิจการขนาดเล็ก และประเภทส่วนราชการที่ไม่ต้องวางใบ แจ้งหนี้ ฉบับละ 8 บาท
นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว ตัวแทนยังอาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษ หาก จัดเก็บเงินค่า
ไฟฟ้าได้เกินอัตราร้อยละที่ตัวการกำหนดอีกต่างหาก โดยในสัญญากำหนดให้ตัวแทนต้องมอบหลักประกันใน
ขณะทำสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
สัญญาทั้ง 2 กรณีดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ปิดอากรแสตมป์ฉบับละ 10 บาท ตาม
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตราสารที่ 21 ตัวแทน (ก) มอบอำนาจเฉพาะการ หารือว่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ สัญญาตั้งตัวแทนดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างทำของหรือสัญญาตั้งตัว
แทน
แนววินิจฉัย: สัญญาตั้งตัวแทนทั้ง 2 กรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งไปประกอบการพิจารณานั้น มีสาระสำคัญ
ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าจ้างให้บุคคลภายนอกไปดำเนินการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า โดยกำหนด
ค่าตอบแทนตามพื้นที่ที่ไปจด เช่น ในเขตเทศบาล และจ้างให้บุคคลภายนอกไปเก็บเงินค่าไฟฟ้าในชุมชน
เมือง โดยกำหนดค่าตอบแทนตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น บ้านที่อยู่อาศัย หากตัวแทนจดหน่วย
ผิดพลาดเป็นเหตุให้เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ หรือตัวแทนนำส่งเงินค่าไฟฟ้าล่าช้าแล้วแต่กรณี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบังคับเอาจากหลักประกันสัญญาตั้งตัวแทนทั้ง 2 กรณีเข้าลักษณะเป็น
สัญญาจ้างทำของ ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เข้าลักษณะแห่งตราสาร 4.
จ้างทำของ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ต้องปิดอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ต่อสินจ้างที่กำหนดไว้ทุก
จำนวนเงิน 1,000 หรือเศษของ 1,000 บาท
เลขตู้: 64/30799

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020