เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.375
วันที่: 10 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 66, มาตรา 77(1)
ข้อหารือ: สพท. ได้ส่งเรื่องการขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อน
หักรายจ่ายใด ๆ ราย บริษัท C จำกัด มีข้อเท็จจริงดังนี้ บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน มีรายได้จากการประกอบกิจการให้บริการรับขนคนโดยสารระหว่างประเทศ
โดยอากาศยาน ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องนำรายได้ไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามความตกลง
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับ
ภาษีเก็บจากรายได้และจากทุน นอกจากนี้บริษัทฯ มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ค่าใช้
โทรศัพท์เป็นการส่วนตัวซึ่งเรียกเก็บจากพนักงานตามความเป็นจริง และดอกเบี้ยจากเงินต้นซึ่งบริษัทฯ
ให้พนักงานกู้ยืมในกรณีจำเป็นซึ่งมิใช่รายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการ บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณ
กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ จึงขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้จาก
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ค่าใช้โทรศัพท์เป็นการส่วนตัวซึ่งเรียกเก็บจากพนักงานตาม
ความเป็นจริง และดอกเบี้ยจากเงินต้นซึ่งบริษัทฯ ให้พนักงานกู้ยืมในกรณีจำเป็น ในอัตราร้อยละ 5 ของ
ยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
ผ่าน ๆ มา และรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
สพท. และ สภ. เห็นว่า บริษัทฯ สามารถคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดย
ปกติ สำหรับรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการรับขนคนโดยสารได้ เห็นควรไม่อนุมัติให้บริษัทฯ เสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ สำหรับรายได้จาก
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ค่าใช้โทรศัพท์เป็นการส่วนตัวที่เรียกเก็บจากพนักงานตามความเป็นจริง
และดอกเบี้ยเงินต้นซึ่งบริษัทฯ ให้พนักงานกู้ยืมในกรณีจำเป็น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาและ
รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ส่งเอกสารต่าง ๆ ไปเพื่อประกอบการพิจารณา
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ มีเงินได้ประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินได้จากกิจการขนส่งระหว่างประเทศ บริษัทฯ
จะต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ ตามมาตรา 66
วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร แต่อนุมัติให้บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
เงินได้เฉพาะที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ โดยคำนวณเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอด
รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ โดยเริ่มตั้งแต่
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2543 เป็นต้นไป
เลขตู้: 64/30789


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020