เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./ก.374
วันที่: 10 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายจุลินทรีย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ข)
ข้อหารือ: สำนักงานสรรพากรภาคหารือกรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภา ผลิตกลุ่มจุลินทรีย์ (EM) ในการใช้
งานจะนำกลุ่มจุลินทรีย์ (EM) ไปหมักกับกากน้ำตาล พืช และสารอื่น ๆ เพื่อให้กลุ่มจุลินทรีย์ขยายตัวให้
ได้ปริมาณที่มากเพียงพอต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ผสมน้ำรดต้นไม้ ปรับสภาพน้ำในบ่อปลา
บำบัดกลิ่นเหม็นเน่าเสียกองขยะ มูลสัตว์ ห้องส้วม ขับไล่แมลง ฯลฯ ซึ่งห้างฯ ได้หารือว่าการจำหน่าย
จุลินทรีย์ (EM) ที่ผลิตขึ้นดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ โดย สำนักงานสรรพากรภาค
เห็นว่ากลุ่มจุลินทรีย์ (EM) มิใช่พืชหรือสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(ก)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และกลุ่ม
จุลินทรีย์ดังกล่าวมิใช่ปุ๋ยหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัด
ศัตรู หรือโรคของพืชและสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(ค)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร การผลิตกลุ่มจุลินทรีย์
(EM) จำหน่ายจึงไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 แห่งประมวลรัษฎากร หารือ
ว่าความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงหากห้างฯ แยกจำหน่ายเฉพาะเชื้อ จุลินทรีย์ เข้าลักษณะเป็นการขายสัตว์
ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30788

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020