เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./ก.330
วันที่: 9 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสาขาประเทศไทยของบริษัทต่างประเทศนำเข้าสินค้าโดยมิใช่เพื่อขาย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2(2), มาตรา 82/(2), มาตรา 80, มาตรา 83/8
ข้อหารือ: บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าปั๊ม ยี่ห้อ GORMAN RUPP ของบริษัท เจซึ่งจดทะเบียน
เป็น นิติบุคคลและมีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และต้องการเข้ามาตั้งสำนักงานสาขาที่
ประเทศไทย และใช้เป็นโกดังเก็บสินค้าปั๊มเท่านั้น เพื่อเป็นที่พักและเป็นศูนย์กลางส่งสินค้าปั๊มให้กับ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย สาขาจะไม่มีการซื้อขาย ในการสั่งซื้อและชำระเงินผู้ซื้อจะต้องติดต่อ
กับสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศ และสำนักงานใหญ่จะเป็นผู้สั่งให้สาขาส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อที่
ต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งส่งมอบให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
บริษัทฯ หารือว่าการนำเข้าสินค้าปั๊มมาเก็บไว้ในโกดังของสาขาจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงสำนักงานสาขาประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าสินค้าปั๊มเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 77/2(2) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในฐานะผู้นำเข้า ตามมาตรา
82(2) แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร ณ ด่าน
ศุลกากรในวันที่นำเข้าสินค้าปั๊มนั้น พร้อมกับชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ตามมาตรา
83/8 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30777

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020