เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./ก.127
วันที่: 6 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80
ข้อหารือ: บริษัทฯ รับจ้างผลิตแผงวงจรพิมพ์ให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศและที่อยู่ใน
เขตอุตสาหกรรมส่งออก โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาแท่นพิมพ์ชิ้นงานเพื่อเป็นแม่พิมพ์สำหรับอัดงานตามรูปแบบ
ที่ลูกค้ากำหนด และบริษัทฯ ถือว่าต้นทุนของแท่นพิมพ์ชิ้นงานเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเพื่อการส่งออก
จึงได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ของยอดเงินทั้งจำนวนตามมาตรา 80/1(2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 15)ฯ ลงวันที่
27 ธันวาคม พ.ศ. 2534
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ รับจ้างผลิตแผงวงจรพิมพ์จากผู้ว่าจ้างที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ใน
เขตอุตสาหกรรมส่งออก โดยส่งแผงวงจรพิมพ์ไปให้ผู้ว่าจ้างใช้ในต่างประเทศหรือใช้ใน
เขตอุตสาหกรรมส่งออกไม่ว่าเป็นกรณีให้บริการผลิตแผงวงจรพิมพ์เพื่อนำไปใช้ผลิตสินค้าใน
เขตอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อการส่งออกหรือได้ให้บริการที่ทำในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อใช้ผลิตสินค้า
เพื่อส่งออก โดยบริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการจัดหาแท่นพิมพ์แผงวงจรแยกออกจากมูลค่าของแผงวงจรที่
รับจ้างผลิต ค่าบริการจัดหาแท่นพิมพ์แผงวงจรหรือมูลค่าของแท่นพิมพ์ดังกล่าวนั้นอยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30764


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020