เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/7749
วันที่: 6 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรสุทธิจากรายจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ และบริษัทฯ ได้ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย
แห่งหนึ่งเพื่อประกันรายได้ที่สูญเสียไปอันเป็นผลจากเครื่องจักรหยุดการผลิตทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจาก
เกิดอุบัติเหตุกับทรัพย์สิน เครื่องจักร และอุปกรณ์ ซึ่งรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับชดเชยตามสัญญาประกันภัย
กรมสรรพากรไม่ถือว่าเป็นรายได้ที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ
จึงหารือว่าค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทฯ ต้องจ่ายเป็นรายปีตามสัญญาประกันภัยอันเป็นค่าใช้จ่ายที่
ก่อให้เกิดรายได้เงินชดเชยตามสัญญาประกันภัยนั้น บริษัทฯ จะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ
กำไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: รายจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย เป็นรายจ่ายที่บริษัทฯ จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่ทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และประกัน
ความเสียหายอันเกิดจากการขาดรายได้ที่ควรจะได้รับในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น
รายจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย จึงเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะ บริษัทฯ
ต้องนำรายจ่ายดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิสำหรับกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน
เลขตู้: 64/30760


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020