เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/7693
วันที่: 3 สิงหาคม 2544
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการมอบอำนาจ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 104
ข้อหารือ: กลุ่มงานบริการขออยู่ต่อนักลงทุนต่างชาติ กองตรวจคนเข้าเมือง 1 มีหน้าที่
พิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อการลงทุน การยื่นคำร้องขออยู่ต่อจะมีเอกสาร
ต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยบริษัทที่คนต่างด้าวปฏิบัติงานอยู่จะมีหนังสือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่
ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าว เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย จึงหารือเกี่ยวกับการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจมีอะไรบ้าง
2. การติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจ 10 บาท และ 30 บาท แตกต่างกันอย่างใด
ระยะเวลาการใช้เป็นอย่างใด
3. หากบริษัทมีบุคคลต่างด้าวหลายคน จะใช้หนังสือมอบอำนาจฉบับเดียวดำเนินการให้ทุกคน
ในวันเดียวกันได้หรือไม่ หรือจะต้องแยกเป็นเฉพาะราย
4. ตาม 3. หากสามารถใช้หนังสือมอบอำนาจฉบับเดียวดำเนินการให้ทุกคนในวันเดียวกันได้
และหากในวันอื่นจะมาดำเนินการในทำนองเดียวกันอีก จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ อีกหรือไม่ อย่างใด
แนววินิจฉัย: 1. หนังสือมอบอำนาจเป็นตราสาร 7. ใบมอบอำนาจ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ต้อง
ปิดอากรแสตมป์ดังนี้
(ก) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว
ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
(ข) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว
ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ค) มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่าง
กระทำกิจการแยกกันได้ คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ 30 บาท
2. คนต่างด้าวหลายคนสามารถมอบอำนาจในใบมอบอำนาจฉบับเดียวกันให้ผู้รับมอบอำนาจ
คนเดียวได้ ถ้าผู้มอบอำนาจมีหลายคน แต่มิได้เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันแล้วมอบอำนาจในตราสารฉบับ
เดียวกัน ต้องปิดอากรแสตมป์คิดตามรายตัวบุคคลผู้มอบคนหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่ง และผู้มอบอำนาจดังกล่าว
มอบอำนาจให้กระทำการครั้งเดียว หรือมากกว่าครั้งเดียวก็ได้ แต่ต้องปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตาม 1.
เลขตู้: 64/30749

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020