เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./7651
วันที่: 2 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการท่าเทียบเรือตู้สินค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10), มาตรา 79, มาตรา 81(1)(ณ)
ข้อหารือ: บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (แหลมฉบัง) สถานีบรรจุและ
ตรวจปล่อยสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก (ICD) ลาดกระบัง และให้บริการขนส่งตู้สินค้าโดยรถเทรลเลอร์
ซึ่งจากเดิมค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บกับผู้รับบริการ มีทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและเนื่องจากกรมสรรพากรได้ออกคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 106/2544ฯ
ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไปนั้น
บริษัทฯ จึงขอทราบว่า ค่าบริการที่เรียกเก็บดังต่อไปนี้จะต้องอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
หรือไม่
1. กรณีตู้สินค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ท่าเทียบเรือตู้สินค้าของบริษัทฯ ซึ่งประกอบกิจการ
ให้บริการ โดยทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการกับตัวแทนเจ้าของสายเรือ แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน
คือ
(1) ค่าบริการกิจการท่าเรือ เช่น ค่ายกขนตู้สินค้าขึ้นหรือลงเรือ
(Stevedorage Charge) ค่าบริการการใช้ท่าเรือ (Wharfage Charge) ฯลฯ
(2) กรณีที่บริษัทฯ ให้บริการขนย้ายตู้สินค้าบางส่วนจากท่าเทียบเรือฯ (แหลมฉบัง)
มายังลานตู้สินค้า ICD (ลาดกระบัง) หรือลานตู้สินค้า ICD อื่น ๆ ซึ่งอยู่นอกเขตท่าเรือฯ ตามแต่ที่
ทางตัวแทนเจ้าของสายเรือเป็นผู้กำหนด โดยรถเทรลเลอร์ของบริษัทฯ หรือทางรถไฟ (ซึ่ง
การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการขนย้าย แล้วเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับทางบริษัทฯ) ซึ่งทางบริษัทฯ
จะเรียกเก็บ “ค่าบริการขนย้ายตู้สินค้า (Shuttle Income)” กับตัวแทนเจ้าของสายเรือ
2. กรณีตู้สินค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ลานตู้สินค้า ICD ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบกิจการให้บริการ
โดยทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการต่าง ๆ กับผู้รับบริการ หรือผู้นำเข้าและส่งออก ซึ่งเป็นเจ้าของ
สินค้า โดยแบ่งการบริการออกเป็น 2 ส่วน คือ
(1) ค่าบริการกิจการลานตู้สินค้า เช่น ค่าบริการรับฝากตู้สินค้า (Stor age
Charge) ค่าบริการยกขนตู้สินค้า (Lifting Charge) ฯลฯ
(2) กรณีมีตู้สินค้าบางส่วนทางบริษัทฯ ให้บริการขนย้ายตู้สินค้าโดยรถเทรลเลอร์
ของบริษัทฯ เพื่อนำไปส่งยังโรงงาน หรือสถานที่ต่าง ๆ ตามแต่ที่ผู้รับบริการเป็นผู้กำหนด ซึ่งอยู่นอกเขต
ลานตู้สินค้า ICD โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บ “ค่าบริการขนย้ายตู้สินค้า” (CY Income) กับผู้รับบริการ
หรือผู้นำเข้าและส่งออก
3. กรณีที่บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างให้บริการขนย้ายตู้สินค้าโดยรถเทรลเลอร์จากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือฯ หรือลานตู้สินค้า ICD ของบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการ
ให้บริการอยู่โดยไม่ได้ให้บริการอื่นใดอีก และบริษัทฯ เรียกเก็บ “ค่าบริการขนย้ายตู้สินค้า” (Haulage
Income) จากผู้รับบริการ
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตาม 1. และ 2. บริษัทฯ ให้บริการกับตัวแทนสายการเดินเรือและผู้รับบริการหรือ
ผู้นำเข้าและส่งออก เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ
มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ต้องนำค่าบริการ
ทั้งหมดที่ได้รับมารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
2. กรณีตาม 3. บริษัทฯ ให้บริการขนย้ายตู้สินค้าโดยรถเทรลเลอร์จากสถานที่หนึ่งไปยังอีก
สถานที่หนึ่ง โดยไม่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือหรือลานตู้สินค้า ICD ของบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการอื่นใด
อีก เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการขนส่งในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา
81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30734

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020