เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./7650
วันที่: 2 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการยกเคลื่อนย้ายตู้สินค้าโดยใช้รถเครน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10)
ข้อหารือ: กรณีบริษัทฯ ได้เริ่มประกอบกิจการเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2539 และยังไม่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ประกอบกิจการยกเคลื่อนย้ายตู้สินค้าระหว่างเรือและหน้าท่าโดยใช้รถเครน
ประกอบกิจการในบริเวณท่าเรือของบริษัท พี โดยทางบริษัท พี มิได้เรียกเก็บค่าเช่าสถานที่ในการ
ประกอบการแต่อย่างใด บริษัทฯ เป็นผู้เรียกเก็บค่ายกตู้สินค้าโดยตรงกับทางเจ้าของเรือโดยมิได้ผ่าน
ทางบริษัท พี ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการท่าเรือ จึงขอทราบว่า การประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นกิจการ
ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ป.106/2544 ฯลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.
2544 หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น บริษัทฯ ให้บริการยกเคลื่อนย้ายตู้สินค้าขึ้นลงระหว่างเรือและหน้า
ท่าโดยใช้รถเครน ซึ่งเป็นการประกอบกิจการในบริเวณท่าเรือของบริษัท พี โดยบริษัทฯ ได้
เรียกเก็บเงินค่าบริการดังกล่าวโดยตรงกับเจ้าของเรือ โดยมิได้ผ่านทางบริษัท พี เข้าลักษณะเป็นการ
ให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.106/2544 เรื่อง การเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการของผู้ประกอบกิจการท่าเรือและผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการ
ให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2544
เลขตู้: 64/30733

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020