เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/7649
วันที่: 2 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการรับเงินค่านายหน้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาที่พักอาศัยให้กับผู้ที่ต้องการหาที่พัก และบริษัทฯ จะได้
รายได้เป็นค่านายหน้าจากบริษัทเจ้าของที่พักนั้น ๆ เป็นค่าแนะนำการเช่าที่พักอาศัย บริษัทฯ จึงหารือว่า
เงินได้ดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่
แนววินิจฉัย: การที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาที่พักอาศัยให้กับผู้ที่ต้องการหาที่พัก และได้รับ
ค่านายหน้าจากบริษัทฯ เจ้าของที่พักนั้น บริษัทฯ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ
3/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544 ฯ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2544 แต่หากบริษัทฯ ได้รับ
ค่านายหน้าก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 บริษัทฯ ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ประการใด
เลขตู้: 64/30732


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020