เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./7648
วันที่: 2 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการให้บริการลานวางตู้คอนเทนเนอร์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10), มาตรา 81(1)(ณ)
ข้อหารือ: บริษัท โอ เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ประเภทของการบริการที่
ประกอบเป็นส่วนใหญ่ คือ รับจ้างบริการนำร่องเรือ บริการซ่อมแซมทำความสะอาดบำรุงรักษาเรือและตู้
คอนเทนเนอร์ รับบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าขึ้นและลงจากเรือหรือยานพาหนะทุกชนิดโดยใช้รถหัวลาก
บริการเช่าสถานที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์ และบริการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ บริการจัดทำเอกสารและขนส่ง
ภายในประเทศและนอกประเทศ เป็นนายหน้าตัวแทนเรือรับจัดระวางขนส่งทุกชนิดตลอดจนรับทำการ
ดำเนินพิธีการศุลกากร
ขอทราบว่าการให้บริการดังต่อไปนี้ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
1. การให้บริการสถานที่เก็บตู้สินค้า (ตู้เปล่า) ซึ่งเป็นลานวางตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทฯ
กับบริษัทเรือและบริษัทเจ้าของตู้สินค้ารวมทั้งการให้บริการซ่อมแซมทำความสะอาดบำรุงรักษาตู้สินค้าให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมจะนำไปบรรจุสินค้าโดยเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวจากบริษัทเรือและบริษัทเจ้าของตู้
สินค้า
2. การให้บริการโดยใช้รถหัวลากขนลากตู้สินค้าจากลานวางตู้คอนเทนเนอร์ (ตู้เปล่า) ซึ่ง
มิใช่ลานวางของบริษัทฯ ไปที่โรงงานแล้วจึงลากตู้สินค้าไปส่งที่ท่าเรือ และใช้รถหัวลากขนลากตู้สินค้า
จากท่าเรือไปที่โรงงานแล้วจึงลากตู้สินค้าไปคืนที่ลานวางตู้คอนเทนเนอร์ (ตู้เปล่า) ซึ่งมิใช่ลานวางของ
บริษัทฯ โดยไม่มีการให้บริการอื่นใดอีกและเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวจากผู้ส่งออกและผู้นำเข้า
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตาม 1 บริษัทฯ ให้บริการสถานที่เก็บตู้สินค้า (ตู้เปล่า) ซึ่งเป็นลานวางตู้
คอนเทนเนอร์ของบริษัทฯ รวมทั้งให้บริการซ่อมแซมทำความสะอาดบำรุงรักษาตู้คอนเทนเนอร์และ
เรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวจากบริษัทเรือและบริษัทเจ้าของตู้สินค้า เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตาม
มาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
2. กรณีตาม 2 บริษัทฯ ให้บริการโดยใช้รถหัวลากขนลากตู้สินค้าจากลานวางตู้คอนเทนเนอร์
(ตู้เปล่า) ซึ่งมิใช่ลานวางของบริษัทฯ ไปที่โรงงานแล้วจึงลากตู้สินค้าไปส่งที่ท่าเรือและใช้รถหัวลากขน
ลากตู้สินค้าจากท่าเรือไปที่โรงงานแล้วจึงลากตู้สินค้าไปคืนที่ลานวางตู้คอนเทนเนอร์ (ตู้เปล่า) ซึ่งมิใช่
ลานวางของบริษัทฯ โดยไม่มีการให้บริการอื่นใดอีก และบริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวจาก
ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตามลำดับ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30731

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020