เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.7647
วันที่: 2 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยเครื่องบิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10), มาตรา 81(1)(ณ)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สระแก้ว โดยบริษัทฯ ไม่มีเครื่องบินเป็นของตนเองและได้เช่า มาจากบริษัท ไทย บริษัทฯ จึงหารือว่า
1. ค่าเช่าเหมาลำเครื่องบินต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องหักภาษีเงินได้ ณที่จ่ายหรือไม่
2. ค่าโดยสารเครื่องบินที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากผู้โดยสาร บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง เรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้โดยสารหรือไม่ และ
3. บริษัทฯ ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หากไม่ต้องจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม แต่
บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. การเช่าเหมาลำเครื่องบินที่บริษัทฯ เช่ามาจากบริษัท ไทย โดยบริษัทฯ มีสิทธิใช้
เครื่องบินในเส้นทางบินที่ตนกำหนด เป็นกรณีบริษัทฯ ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในเครื่องบิน เข้าลักษณะ
เป็นการเช่าทรัพย์สิน ตามมาตรา 537 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นการให้บริการตาม
มาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และการให้เช่าเครื่องบินดังกล่าว อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามข้อ
6(2) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40
แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
2. การให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยเครื่องบินในเส้นทางกรุงเทพมหานคร จังหวัดสระแก้ว
เป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรอันได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่ง
ประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้โดยสาร
3. บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ดี กิจการของบริษัทฯ เป็นการ
ให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยอากาศยาน บริษัทฯ มีสิทธิแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขอ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา 81/3(3) แห่งประมวลรัษฎากร
ประกอบกับมาตรา 3(1) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดให้
กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (ฉบับที่ 241) พ.ศ. 2534
เลขตู้: 64/30724

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020