เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.104
วันที่: 1 สิงหาคม 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยตามมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 69 ทวิ
ข้อหารือ: สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ หารือว่า
1. การให้ดอกเบี้ยตามมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
หน่วยงานของกรมสรรพากรที่จ่ายดอกเบี้ยดังกล่าวต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของ
เงินได้พึงประเมินในส่วนที่เป็นดอกเบี้ย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
2. การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร จะมี
แนวทางปฏิบัติในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวกับสถานที่หักภาษี ณ ที่จ่าย การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร
สำนักงานสรรพากรภาคเห็นว่า กรณีดอกเบี้ยจากการคืนเงินภาษีอากรตามมาตรา 4 ทศ แห่ง
ประมวลรัษฎากร ไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ต้อง
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินได้พึงประเมินที่เป็น ดอกเบี้ยจากการคืนเงินภาษีอากร
เพราะไม่อยู่ในบังคับตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับข้อหารือตามข้อ 2.จึงไม่มี
ประเด็นต้องพิจารณา
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อหารือข้อ 1. และข้อ 2. เงินดอกเบี้ยที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับจาก
การได้รับคืนเงินภาษีอากรในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ของเงินภาษีอากรที่ได้รับคืน
โดยไม่คิดทบต้น ตามมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้ของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร และถือเป็นเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร
ดังนั้น เมื่อหัวหน้าหน่วยงานซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพากรตามข้อ 2 ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.64/2539 ฯ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 สั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับ
คืนเงินภาษีอากร ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากรผู้สั่งจ่าย
เงินได้พึงประเมินดังกล่าว มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 สำหรับ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายกรณีดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามมาตรา 52 มาตรา 53
มาตรา 54 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร โดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามมาตรา 69 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30721

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020