เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/3570
วันที่: 12 เมษายน 2544
เรื่อง: การยกเว้นภาษีอากร กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2542
ข้อหารือ: กลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัท A จำกัด บริษัท B จำกัด บริษัท C จำกัด เป็นลูกหนี้ร่วมใน
การกู้เงินจากธนาคารภายในประเทศ 3 แห่ง ในฐานะเจ้าหนี้ร่วม โดยจดทะเบียนจำนองโฉนดที่ดินเป็น
ประกัน ดังนี้
วงเงินกู้ มูลค่าหลักทรัพย์ที่จำนอง
บริษัท A 12.86% 31.41%
บริษัท B 85.51% 56.70%
บริษัท C 1.63% 6.67%
กลุ่มบริษัทกำลังดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับกลุ่มธนาคารผู้ให้กู้ในฐานะ เจ้าหนี้ร่วม
โดยส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัทต้องดำเนินการดังนี้
1. บริษัท C โอนที่ดินทั้งหมดให้ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ แล้วธนาคารเจ้าหนี้ร่วมโอนคืนที่ดิน
แปลงดังกล่าวให้กับบริษัท A และบริษัท B ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วม (โดยบริษัท A และบริษัท B รับหนี้ส่วนของ
บริษัท C มาด้วย)
2. บริษัท A โอนที่ดินบางส่วนให้ธนาคารเจ้าหนี้ร่วม เพื่อการชำระหนี้ แล้วธนาคารโอนคืน
ที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับบริษัท B ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วม (และบริษัท B รับหนี้ส่วนของบริษัท A มาด้วยตาม
สัดส่วนของที่ดินที่โอนคืน)
3. บริษัท B โอนที่ดินบางส่วนให้ธนาคารเจ้าหนี้ร่วม เพื่อการชำระหนี้ แล้วธนาคารโอนคืน
ที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับบริษัท A ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วม (และบริษัท A รับหนี้ส่วนของบริษัท B มาด้วยตาม
สัดส่วนของที่ดินที่โอนคืน)
จากข้อเท็จจริงตาม 1 2 และ 3 โดยสรุปคือ เป็นกรณีที่เจ้าหนี้ร่วมตกลงกับลูกหนี้ร่วมรับโอน
ที่ดินอันเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากลูกหนี้ร่วม แล้วโอนที่ดินไขว้กลับไปยังลูกหนี้ร่วมแต่ละรายโดยคำนึงถึง
ความสามารถในการบริหารธุรกิจอันจะเอื้อประโยชน์ในการชำระหนี้ในเวลาอันใกล้และปลอดภัยในส่วน
ของการชำระหนี้ของตน จึงหารือว่า บริษัท ผู้โอนที่ดิน (ลูกหนี้ร่วม) และธนาคารเจ้าหนี้ร่วม ซึ่งโอน
ที่ดินคืนให้ลูกหนี้ร่วมจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ จากการโอนคืนที่ดินแปลงดังกล่าว
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 360) พ.ศ.
2542 หรือไม่
แนววินิจฉัย: หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระหว่างกลุ่มเจ้าหนี้ร่วมที่เป็นสถาบันการเงินกับกลุ่ม
บริษัทฯ ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วม ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด การโอนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ร่วมให้แก่สถาบันการเงินซึ่ง
เป็นเจ้าหนี้ร่วม และการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวของธนาคารซึ่งเป็นเจ้าหนี้ร่วมคืนให้แก่ลูกหนี้ร่วม
อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าว ย่อมได้รับยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ตาม
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 360) พ.ศ.
2542
เลขตู้: 64/30398


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020