เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/3525
วันที่: 11 เมษายน 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอเปลี่ยนวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/6, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535)
ข้อหารือ: ห้างฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการจัดพิมพ์หนังสือและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา
และนำเข้าหนังสือเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อมาห้างฯ ได้ผลิต
แถบบันทึกเสียงนกต่าง ๆ เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น รายได้
ของห้างฯ จึงมีทั้งการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และสินค้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ห้างฯ
จึงใช้วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนรายได้ของกิจการโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่า ถ้ารายได้ของปีที่ผ่านมาของ
ห้างฯ ประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ทั้งหมด ห้างฯ
มีสิทธิเลือกไม่นำภาษีซื้อไปหักออกจากภาษีขาย แต่สามารถนำไปรวมคำนวณเป็นมูลค่าต้นทุนของกิจการได้
ห้างฯ จึงประสงค์จะขอเปลี่ยนการคำนวณภาษีซื้อจากการเฉลี่ยภาษีซื้อแล้วนำไปหักออกจากภาษีขาย เป็น
การนำภาษีซื้อไปรวมคำนวณเป็นมูลค่าต้นทุนของห้างฯ แทน
แนววินิจฉัย: กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ ถ้ารายได้ของห้างฯ ในปีที่ผ่านมาของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมดตามข้อเท็จจริงที่แจ้ง ห้างฯ
มีสิทธิเลือกปฏิบัติได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรแต่อย่างใด ดังนี้
(1) ห้างฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาตามหลักเกณฑ์ข้อ 2(3) ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2535 หรือ
(2) ห้างฯ มีสิทธิเลือกไม่นำภาษีซื้อทั้งจำนวนไปหักออกจากภาษีขาย แต่ให้นำไปรวมคำนวณ
เป็นมูลค่าต้นทุนทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการ ทั้งนี้ ตามข้อ 3(2) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2535
เลขตู้: 64/30390

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020