เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/3470
วันที่: 10 เมษายน 2544
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการลงทุนในหุ้นกู้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(5)
ข้อหารือ: ได้หารือด้วยวาจากับสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ เกี่ยวกับการเสียภาษีของผลตอบแทน
การลงทุนในตราสารการเงินประเภทหุ้นกู้ ได้รับคำตอบว่าเข้าลักษณะเป็นการให้กู้ยืมเงิน โดยถือว่า
ประกอบธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ บริษัทฯ ต้องนำดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา
ร้อยละ 3.3 ตามมาตรา 91/2 (5) แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นการลงทุนประเภท
หนึ่ง หากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นการกู้ยืมแล้วผู้ลงทุนย่อมมีภาระด้านต้นทุนสูงกว่าการไปลงทุน
ด้านอื่น บริษัทฯ จึงหารือว่า ผลตอบแทนเกี่ยวกับดอกเบี้ยรับและกำไรจากการลงทุนในหุ้นกู้ต้องเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ นำเงินลงทุนและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินไปลงทุนในตราสาร
การเงินประเภทหุ้นกู้โดยได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและกำไรจากการลงทุนหากมีการขายหุ้นดังกล่าว
การประกอบกิจการดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ตามมาตรา
91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30387

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020