เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/3441
วันที่: 10 เมษายน 2544
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขออนุมัติให้การยื่นแบบแสดงรายการในนามบุคคลธรรมดาเป็นการยื่นแบบแสดงรายการของคณะบุคคล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/10
ข้อหารือ: นาย ภ. และนาย น. ได้ขายที่ดินพร้อมบ้านตึกสองชั้น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2537 เป็น
จำนวนเงิน 1,500,000 บาท ต่อมาในวันที่ 1 ธันวาคม 2543 นาย ภ. ได้ยื่นแบบ ภ.ธ.40 สำหรับ
เดือนภาษีพฤษภาคม 2537 พร้อมทั้งชำระภาษีธุรกิจเฉพาะในนามของตนเอง ซึ่งกรณีตามข้อเท็จจริง
การขายที่ดินพร้อมบ้านตึกสองชั้น เป็นการประกอบกิจการในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล แต่นาย ภ. ได้นำรายรับดังกล่าวมายื่นเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในนามของตนเอง
จึงเป็นการยื่นแบบแสดงรายการผิดหน่วยภาษี สภ. จึงส่งเรื่องให้กรมสรรพากรพิจารณาอนุมัติให้
แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวเป็นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะที่ยื่นในนามของ
คณะบุคคล
แนววินิจฉัย: การขายอสังหาริมทรัพย์ตามข้อเท็จจริงเป็นการประกอบ กิจการในรูปห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ต้องนำมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในนามของ
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลนั้น แต่นาย ภ. ได้นำรายรับดังกล่าวไปเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะในนามของตนเอง จึงเป็นการยื่นแบบแสดงรายการผิดหน่วยภาษี และเนื่องจาก
ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคลในคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้
ทั้งปวงของห้างฯ หรือคณะบุคคลโดยไม่มีจำกัด ตามมาตรา 1025 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จึงถือเป็นกรณีตัวแทนได้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลนั้นในฐานะตัวการไม่
เปิดเผยชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลดังกล่าวจึงชำระภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้ว จึงอนุมัติให้
แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะที่ยื่นในนามของนาย ภ. เป็นแบบแสดงรายการของห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลฯ
เลขตู้: 64/30386

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020