เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/3413
วันที่: 9 เมษายน 2544
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/1(4), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534
ข้อหารือ: สำนักงานสรรพากรภาค หารือว่า กรณีนาย ก. แจ้งว่า ได้ซื้อผ่อนส่งที่ดินจากบริษัทฯ เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2530 พร้อมกับได้ปลูกสร้างบ้านลงบนที่ดินดังกล่าว และได้ทำการโอนที่ดินเมื่อวันที่ 28
ธันวาคม 2533 ในนามนาย ก. และนาง ข. ซึ่งเป็นภรรยาของนาย ก. แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส (ที่
ถูกต้องโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของนาย ก. แต่เพียงผู้เดียว) นาย ก. ได้ขอเลขที่บ้านจากสำนักงานเขต
ตลิ่งชันและเข้าอยู่อาศัยในบ้านดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2534 มีชื่อนาย ก. เข้าอยู่ใน
ทะเบียนบ้านเพียงคนเดียว และได้ขายไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 ในราคา 2,500,000 บาท และ
ได้ย้ายออกจากบ้านหลังดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2536 รวมระยะเวลาการเข้าอยู่อาศัยซึ่งมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านเป็นเวลา 1 ปี 10 เดือน นาย ก. ได้นำเงินที่ขายได้ส่วนหนึ่งไปใช้หนี้ส่วนที่เหลือนำไป
ซื้อบ้านใหม่เท่าที่มีเงินเหลือพอที่จะซื้อได้ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนาย ก.และครอบครัวในปัจจุบัน
จนกระทั่งเวลาผ่านไป 7 ปีกว่า สพท. ได้มีหนังสือ แจ้งให้นาย ก. ไปชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ
84,223.02 บาท เบี้ยปรับ 2 เท่า เงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน และรายได้ส่วนท้องถิ่น 10%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 370,581.29 บาท ซึ่งนาย ก. เห็นว่าตนไม่ควรเสียภาษี พร้อมทั้งได้นำหลักฐาน
การเข้าอยู่อาศัยในบ้านไปแจ้งให้ทราบ นาย ก. จึงขอหารือว่าตนจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตามข้อเท็จจริง นาย ก. ได้ซื้อที่ดิน จากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533 และ
ได้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินดังกล่าวและได้ขอเลขที่บ้านจากสำนักงานเขตตลิ่งชัน และได้เข้าอาศัยอยู่ในบ้าน
ดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2534 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 นาย ก. ได้ตกลงยินยอมให้
นาง ข. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม ถือเป็นการขายตามมาตรา 91/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร แต่
เนื่องจากนาย ก. ผู้ขายมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งไม่ถือเป็นการขายที่เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 3(6)(ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่
244) พ.ศ. 2534 จึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
2. กรณีที่นาย ก. และนาง ข. ขายที่ดินพร้อมบ้านให้กับนางสาว ค. ในวันเดียวกับวันที่ให้
นาง ข. เข้ามาถือกรรมสิทธิ์รวม ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้บุคคลอื่นเข้าถือ
กรรมสิทธิ์รวมในภายหลัง ให้บุคคลแต่ละคนที่ถือกรรมสิทธิ์รวมเสียภาษีธุรกิจเฉพาะโดยแยกรายรับ
ตามส่วนของแต่ละคนที่มีส่วนอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถือกรรมสิทธิ์รวม ตามข้อ 7(2) ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.82/2542 ฯ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2542 ดังนั้น ในส่วนของนาย ก. ที่มีชื่อ
ในทะเบียนบ้านและได้อาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ได้มาจึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เพราะ
ไม่ถือเป็นการขายที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 3(6)(ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่
244) พ.ศ. 2534 ตามแนวพิจารณาเดียวกับข้อ 1 สำหรับในส่วนของนาง ข. ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
แต่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามส่วนของตนจาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30376

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020