เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./3373
วันที่: 5 เมษายน 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแจ้งต่ออธิบดีเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81/3(1), มาตรา 85
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2541 ขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันที่ 15
สิงหาคม 2537 สพท. ขอทราบว่าบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลังหรือไม่
ซึ่งกรณีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงดังนี้
บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิต ส่งออกของเด็กเล่น
เฟอร์นิเจอร์และขายสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ประกอบด้วยหนังสือนิทานพร้อมคำบรรยาย และเกม
การศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับเรื่องราวในหนังสือจำหน่ายรวมไปกับหนังสือนิทานเป็นชุด บริษัทฯ
หารือว่าสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หากได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัทฯ จะแจ้งต่ออธิบดีเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม
2537 ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. การประกอบกิจการขายสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ประกอบด้วยหนังสือนิทานพร้อมคำ
บรรยายและเกมการศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับเรื่องราวในหนังสือจำหน่ายเป็นชุดในราคารวมโดย
มิได้แยกราคา เข้าลักษณะเป็นการขายตำราเรียน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ฉ)
แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีการขายสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามข้อ 1. ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีสิทธิแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีกำหนด เพื่อขอ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามมาตรา 81/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยจะ
ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งต่ออธิบดี ตามมาตรา 85/1(2)
แห่งประมวลรัษฎากร
3. บริษัทฯ ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการผลิต และส่งออกของเด็กเล่นฯ
เฟอร์นิเจอร์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2537 แต่การประกอบกิจการขายสื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน
ประกอบด้วยหนังสือนิทานพร้อมคำบรรยายและเกมการศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับเรื่องราวในหนังสือ
จำหน่ายเป็นชุดในราคารวมโดยมิได้แยกราคา ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา
81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยมิได้แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร เพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการดังกล่าว เป็นกรณีบริษัทฯ กระทำไปโดยความสำคัญผิด มิได้มีเจตนา
หลีกเลี่ยงภาษีอากร ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ขอใช้สิทธิแจ้งต่ออธิบดีเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
มาตรา 81/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2537 ตามมาตรา
85 วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 64/30369


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020