เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/3280
วันที่: 2 เมษายน 2544
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินมัดจำตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอาคาร โดยมีกำหนดสัญญาเช่า 3 ปี และเมื่อครบกำหนดสัญญา หาก
ผู้เช่าประสงค์จะเช่าต่อผู้เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
เดือน ก่อนวันครบกำหนดสัญญา และจะต้องเช่าโดยมีกำหนดสัญญาเช่า 3 ปี เช่นเดียวกับสัญญาเดิม แต่
เนื่องจากในสัญญาเช่าดังกล่าวมิได้ระบุเงื่อนไขเรื่องการคืนเงินมัดจำให้แก่ผู้เช่าทันทีที่สัญญาสิ้นสุดลงโดย
ไม่มีเงื่อนไข ตามหลักเกณฑ์ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.73/2541 ฯ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2541
บริษัทฯ จึงหารือว่า เมื่อมีการจ่ายเงินมัดจำในกรณีดังกล่าว ผู้เช่าต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่
แนววินิจฉัย: เงินมัดจำที่ได้เรียกเก็บจากการประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามข้อเท็จจริงข้างต้น
ถือเป็นรายได้จากกิจการของบริษัทฯ ผู้ให้เช่า จึงถือเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตาม
มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อมีการจ่ายเงินมัดจำให้แก่บริษัทฯ ผู้ให้เช่าผู้จ่ายจึงมีหน้าที่
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามข้อ 6(2) แห่งคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 64/30359


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020