เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/3270
วันที่: 2 เมษายน 2544
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกสินค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(13), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.97/2543
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ และบริษัทฯได้จัดหาสินค้านั้นจากโรงงาน
ผู้ผลิตในประเทศโดยให้โรงงานผู้ผลิตส่งสินค้าไปให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศโดยตรง ซึ่งโรงงานผู้ผลิตจะ
เป็นผู้ดำเนินพิธีการศุลกากรยื่นใบขนสินค้าขาออกในนามของโรงงานผู้ผลิต กรณีดังกล่าว กรมสรรพากร
ได้ออกคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.97/2543 เรื่อง การส่งออกสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับ
สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2543 วินิจฉัยว่า บริษัทฯเป็นผู้ส่งออกสินค้า ซึ่งได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
ตามมาตรา 80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร และโรงงานผู้ผลิตเป็นผู้ขายสินค้าในราชอาณาจักรให้แก่
บริษัทฯ โรงงานผู้ผลิตจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 80 แห่ง
ประมวลรัษฎากร และบริษัทฯมีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปให้แก่โรงงานผู้ผลิตไปถือเป็นภาษีซื้อใน
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของกรมสรรพากรโดยมีเหตุผลสำคัญว่า
บริษัทฯ ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 แต่จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่โรงงานผู้ผลิต
ไปก่อนจึงจะมีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้นั้น ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทาง
การเงินเพิ่มขึ้น เป็นอุปสรรคในการส่งออกสินค้า
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ และบริษัทฯ ได้จัดหาสินค้านั้นโดยซื้อ
จากโรงงานผู้ผลิตในประเทศ โดยให้โรงงานผู้ผลิตส่งสินค้าไปให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศโดยตรง ซึ่ง
โรงงานผู้ผลิตจะเป็นผู้ดำเนินพิธีการศุลกากรยื่นใบขนสินค้าขาออกในนามของโรงงานผู้ผลิต ถือว่าบริษัทฯ
ซึ่งได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อในต่างประเทศเป็นผู้ส่งออกตามมาตรา 77/1(13) แห่งประมวลรัษฎากร และ
ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีโรงงานผู้ผลิตได้ขายสินค้า
ให้แก่บริษัทฯโดยสัญญาซื้อขายกำหนดให้โรงงานผู้ผลิตส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่บริษัทฯกำหนดซึ่งอาจตั้งอยู่
ภายในราชอาณาจักรหรือในต่างประเทศก็ได้ ถือเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักรให้แก่บริษัทฯ
โรงงานผู้ผลิตจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 โดยต้องจัดทำใบกำกับภาษีเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/2 มาตรา 80 และมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
และบริษัทฯมีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ซึ่งได้
มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3414/2540 วินิจฉัยไว้แล้ว
เลขตู้: 64/30358

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020