เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.08)/พ./779
วันที่: 6 กันยายน 2547
เรื่อง: ขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3, มาตรา 82/6, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ
ข้อหารือ: 1. บริษัทฯ มีสถานประกอบการสาขาจำนวน 6 แห่ง บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในปี 2546 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารโรงผลิตใหม่ที่สำนักงาน
สาขาแห่งที่ 3 เนื่องจากของเดิมมีสภาพทรุดโทรม สำหรับใช้ในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและ
กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. บริษัทฯ ได้นำภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารทั้งจำนวนมาหักออกจากภาษีขายใน
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมิได้ทำการเฉลี่ยภาษีซื้อตามพื้นที่การใช้อาคาร เนื่องจากเข้าใจว่ามี
รายได้จากกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกว่าร้อยละ 90 ไม่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ ต่อมาบริษัทฯ ได้รับ
แจ้งว่าปฏิบัติไม่ถูกต้อง กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนเอง
ซึ่งเป็นกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเพื่อการอื่น ตามข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ
ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงขอให้
กรมสรรพากรพิจารณาอนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามยอดรายได้ของปี 2545 ซึ่งเป็นปี
ก่อนที่จะมีการก่อสร้างอาคาร
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารโรงผลิตใหม่ที่สถานประกอบการสาขาแห่งที่ 3 โดยไม่สามารถ
แยกพื้นที่การใช้อาคารในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ และ
บริษัทฯ ได้นำภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมาขอคืนภาษีซื้อทั้งจำนวน โดยมิได้เฉลี่ย
ภาษีซื้อตามพื้นที่การใช้อาคาร เนื่องจากบริษัทฯ เข้าใจว่าหากบริษัทฯ มีรายได้จากกิจการที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมดแล้ว บริษัทฯ ไม่ต้องทำการเฉลี่ยภาษีซื้อ
จึงเป็นกรณีบริษัทฯ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่
อาคารได้ว่าส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภท
ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงเห็นควรให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามสัดส่วนรายได้ของปีที่ผ่านมาของ
กิจการและให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจาก
ภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/6
แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 67/33128

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020