เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/8428
วันที่: 10 กันยายน 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าลดหย่อนเงินบริจาค
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7)(ข)
ข้อหารือ: กรรมการบริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิที่ยังไม่ได้รับการประกาศกำหนด
ให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล จึงขอทราบว่า กรรมการบริษัทฯ จะนำเงินบริจาคดังกล่าว มา
หักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้แก่โรงเรียน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 บุคคลธรรมดามีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณ
เงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดองค์การ
สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และ
มาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 12
ตุลาคม พ.ศ. 2535
2. กรณีบุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิที่ยังไม่ได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การ
หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา
ดังกล่าวไม่มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่อย่างใด
เลขตู้: 67/33132


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020