เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/8345
วันที่: 8 กันยายน 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้สำหรับเงินกินเปล่า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฏฐ
ข้อหารือ: คณะบุคคลได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 มีกำหนดเวลาเช่า 20
ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้เช่าชำระเงินกินเปล่าแก่ผู้ให้เช่า
เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ จำนวน 250,000 บาท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม
2545 และตกลงชำระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือน ในอัตราค่าเช่า
เดือนละ 25,000 บาท ปรากฏว่า คณะบุคคลฯ มิได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จากเงินกินเปล่าที่ได้รับ เจ้าพนักงานได้มีหนังสือเชิญพบ คณะบุคคลฯ ชี้แจงว่า มิได้มีเจตนาที่จะ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรและขอใช้สิทธิยื่นแบบชำระภาษีล่วงหน้า ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2528 โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 ปีภาษี 2546 - 2565 รวม 20 ฉบับ และยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี
2546 จำนวน 1 ฉบับ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉลี่ยเงินกินเปล่าตามส่วนแห่งจำนวนปีของอายุการเช่า
แนววินิจฉัย: การที่คณะบุคคลฯ ได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 มีกำหนดเวลาเช่า 20 ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยคณะบุคคลฯ ได้รับเงินกินเปล่า
จำนวน 5,000,000 บาท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545 คณะบุคคลฯ จึงต้องยื่นรายการและชำระ
ภาษีเงินได้จากเงินได้ที่เฉลี่ยเป็นรายปีตามจำนวนปีของอายุการเช่าเป็นการล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไปในปีที่
ได้รับเงินได้พึงประเมินนั้น ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่
ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 คณะบุคคลฯ จึงต้องยื่นแบบ
ภ.ง.ด.93 ชำระภาษีล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไปภายในปี 2545 การที่คณะบุคคลฯ ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.93
เฉลี่ยเงินได้พึงประเมินตามส่วนแห่งจำนวนปีของอายุการเช่า และชำระภาษีเงินได้จากเงินได้ที่เฉลี่ย
เป็นรายปี ตามจำนวนปีของอายุการเช่า ตั้งแต่ปีภาษี 2546 ถึงปีภาษี 2565 จำนวน 20 ฉบับเมื่อวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2547 จึงมิใช่เป็นการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้จากเงินได้ที่เฉลี่ยเป็นรายปีตาม
จำนวนปีของอายุการเช่าเป็นการล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไปในปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมินนั้น ตามหลักการที่
กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว จึงไม่อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ
ภ.ง.ด.93 ของคณะบุคคลฯ ออกไปตามที่ร้องขอ
เลขตู้: 67/33124

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020