เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/8346
วันที่: 8 กันยายน 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการตัวแทนประกันชีวิต
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2)
ข้อหารือ: นาย ศ. เป็นตัวแทนการขายประกันชีวิตของบริษัท อ. นาย ศ. ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตั้งแต่ปี 2539 แต่ในปัจจุบัน นาย ศ. มีความประสงค์ที่จะขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนาย ศ. จึงขอ
ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.115/2545 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.
2545 ดังนี้
1. กรณีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 2.1(2) ของข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.115/2545 ฯ
ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2545 ครบถ้วนแล้ว แต่มีรายได้ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี จะ
คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยหักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควรได้หรือไม่ ซึ่งมาตรา
81/1 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดว่าผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่มีรายได้
ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. นาย ศ. ไม่มีสิทธิแจ้งขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ยินยอมโดย
อ้างสาเหตุว่านาย ศ. ค้างชำระภาษีอากร กรณีดังกล่าวมีวิธีใดที่จะขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตัวแทนหรือนายหน้าหรือหัวหน้าตัวแทน ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทประกันชีวิตหรือ
บุคคลใด ๆ เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดี
กรณีตัวแทนหรือนายหน้าหรือหัวหน้าตัวแทนมีหลักฐานในการประกอบกิจการให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าได้
ประกอบกิจการในรูปแบบของการทำธุรกิจ และสามารถพิสูจน์รายจ่ายในการประกอบกิจการได้ ซึ่งต้องมี
ลักษณะการประกอบกิจการตาม 2.1(2)(ก) - (ฉ) ของข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.
115/2545 ฯ ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2545 ค่าตอบแทนที่ได้รับดังกล่าวเข้าลักษณะเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากนาย ศ. ซึ่งเป็นตัวแทนหรือ
นายหน้าหรือหัวหน้าตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตได้ขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และอธิบดีได้มีคำสั่ง
ถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/10 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ค่าตอบแทนที่ นาย ศ. ได้รับ
จากบริษัทประกันชีวิตหรือบุคคลใด ๆ จะเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตาม 2.1(1) ของข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.115/2545 ฯ ลงวันที่
17 กันยายน พ.ศ. 2545
2. กรณี นาย ศ. ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ปี 2539 ต่อมามีรายได้ไม่เกิน
1,200,000 บาทต่อปี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปีก่อนการขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมี
ความประสงค์ที่จะขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีสิทธิขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตาม
มาตรา 85/10(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/33125

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020