เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.08)/770
วันที่: 1 กันยายน 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้ กรณีการให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับลูกค้าเพื่อที่อยู่อาศัย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(1)(ซ)
ข้อหารือ: ธนาคารฯ ได้จัดให้มีการบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามแยกต่างหากจากกิจการ
ธนาคารพาณิชย์ปกติของธนาคารฯ โดยธนาคารอิสลามที่ตั้งขึ้นนี้เป็นธนาคารปลอดดอกเบี้ย เพื่อให้
สอดคล้องตามหลักศาสนาอิสลาม ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยในการอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ประกอบกิจการธนาคารปลอดดอกเบี้ย ซึ่งหนึ่งในการให้บริการทางการเงินของธนาคารฯ
คือ การให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับลูกค้าเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โดยลูกค้าจะผ่อนชำระคืนตามราคาที่
ตกลงกันไว้ก่อน ซึ่งธนาคารฯ ได้บวกกำไรจำนวนหนึ่งไว้แล้ว เมื่อลูกค้าผ่อนชำระแต่ละเดือน ธนาคารฯ
จะทยอยรับรู้กำไรดังกล่าวเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามเกณฑ์เงินสด สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลธนาคารฯ
จะเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ ธนาคารฯ ได้หารือว่าลูกค้าผู้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
จะสามารถนำเงินที่ได้ชำระให้กับธนาคารฯ ตามส่วนของกำไรดังกล่าว ไปหักเป็นค่าลดหย่อนใน
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยได้หรือไม่ และหาก
สามารถนำไปเป็นค่าลดหย่อนได้ ธนาคารฯ ขอปรับเปลี่ยนข้อความ "หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม"
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 86) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
การหักลดหย่อนสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 87)ฯ ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 88)ฯ ลงวันที่
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เป็น "หนังสือรับรองผลตอบแทนจากการให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อ
ที่อยู่อาศัย" ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีธนาคารฯ ให้บริการสนับสนุนทางการเงินสำหรับลูกค้าเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โดยธนาคารฯ
ได้บวกกำไรไว้ส่วนหนึ่ง และให้ลูกค้าของธนาคารฯ ผ่อนชำระตามราคาที่ตกลงไว้ในแต่ละเดือน กำไรที่
ธนาคารฯ ได้บวกไว้เข้าลักษณะเป็นเงินได้ทำนองเดียวกันกับดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงิน เมื่อลูกค้าของ
ธนาคารฯ ต้องการนำส่วนของกำไรที่ได้ผ่อนชำระให้กับธนาคารฯ มาหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้
หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากรและข้อ 2(53) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 23
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 226 (พ.ศ. 2543)ฯ ลงวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2543 ลูกค้าของธนาคารฯ ย่อมมีสิทธิหักลดหย่อนภาษีและได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าว โดยให้ธนาคารออกหนังสือรับรองให้ลูกค้า
ของธนาคารฯ เพื่อนำไปหักลดหย่อนและยกเว้นภาษี โดยให้ใช้แบบ ล.ย.02 ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง หลักฐานการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.
2543 และให้ธนาคารฯ ปรับเปลี่ยนข้อความในแบบ ล.ย.02 ให้สอดคล้องกับลักษณะของเงินที่เป็นผล
ตอบแทนจากการให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยได้
เลขตู้: 67/33113

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020