เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./10986
วันที่: 13 ธันวาคม 2547
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแนวทางปฏิบัติทางภาษีสำหรับการแปรรูปกิจการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 84, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 4)ฯ
ข้อหารือ: บริษัท ก. จำกัด (มหาชน) (บมจ.ก.) ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เปลี่ยนทุนของ ก.
เป็นหุ้น และจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2547 ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น บมจ. ก. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 โดย
หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด (มหาชน) ดังกล่าว ทำให้บรรดากิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด
และสินทรัพย์ของ ก. โอนไปเป็นของ บมจ. ก. นับแต่วันที่จดทะเบียนบริษัทจำกัด (มหาชน) ตาม
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติทุนฯ บมจ. ก. จึงขอทราบว่า
1. บมจ. ก. มีสิทธิยกยอดเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มของ ก. ซึ่งมีอยู่ก่อนการแปรรูปกิจการ ก.
ไปหักออกจากภาษีขายภายหลังการแปรรูปกิจการได้หรือไม่ อย่างไร
2. กรณีการซื้อสินค้าหรือบริการเกิดขึ้นก่อนการแปรรูปกิจการ ก. โดย บมจ. ก. ได้รับ
ใบกำกับภาษีระบุชื่อ ก. เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่ง ก. ยังไม่ได้นำใบกำกับภาษีดังกล่าวมาใช้ใน
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนที่ระบุในใบกำกับภาษี บมจ. ก. มีสิทธินำใบกำกับภาษีไปถือเป็นภาษีซื้อ
ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. กรณี บมจ. ก. จะยกยอดเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มของ ก. ซึ่งมีอยู่ก่อนการแปรรูปกิจการ
ก. ไปใช้ภายหลังการแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจ บมจ. ก. มีสิทธินำเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มที่เหลืออยู่ก่อน
การแปรรูปกิจการดังกล่าวไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีถัดไปได้ ตามมาตรา 24 และมาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัติทุนฯ และมาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณี บมจ. ก. ได้รับใบกำกับภาษีที่ได้ออกก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ซึ่งเป็นวันที่ ก.
ได้แปรรูปเป็น บมจ. ก. โดยใบกำกับภาษีระบุชื่อ ก. และ ก. มิได้นำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าว
มาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนที่ระบุในใบกำกับภาษีนั้น บมจ. ก.มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ใบกำกับภาษีดังกล่าวมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีอื่นที่มิใช่เดือนภาษีที่ระบุไว้ใน
ใบกำกับภาษีได้หากมีเหตุจำเป็นตามข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ 4) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีภาษีซื้อที่มิได้นำไปหักในการคำนวณภาษี
ในเดือนภาษีเพราะมีเหตุจำเป็น ให้มีสิทธินำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นตามมาตรา
82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 76)ฯ ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2541
เลขตู้: 67/33226


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020