เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./10984
วันที่: 13 ธันวาคม 2547
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการของดหรือลดเงินเพิ่มการนำเข้าวัตถุดิบ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฏฐ
ข้อหารือ: สพท. ได้ขอทราบผลการพิจารณาคำของดหรือลดเงินเพิ่มของบริษัท ส. จำกัด ตามใบแจ้ง
การค้างชำระภาษีอากร (บ.ช.35) ซึ่งบริษัทฯ ได้ขอให้กรมสรรพากรพิจารณางดหรือลดเงินเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ สำหรับการ
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น ในระหว่างปี 2542 ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือได้วางเงินประกัน หลักประกัน หรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันเพื่อเป็นประกัน
ภาษีมูลค่าเพิ่มแทนการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วยเหตุผลว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีเจตนาหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด กรณีเป็นเพียงการเข้าใจผิดพลาดในเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับจากการ
ส่งเสริมการลงทุน และการที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดเงินเพิ่มเป็นจำนวนมากเนื่องจากการระงับการรับ
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มของเจ้าหน้าที่ศุลกากรมาบตาพุด นั้น
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขออนุมัติขยายระยะเวลาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวออกไปจนถึง
วันที่ 3 กันยายน 2543 โดยมีเหตุว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีเจตนาหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเป็นเพียงการเข้าใจผิดพลาดในเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
และการที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มเป็นจำนวนมากเนื่องจากการระงับการรับชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรมาบตาพุดนั้น กรณีดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่ามีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตาม
กำหนดเวลาได้ จึงไม่อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 3
อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงไม่มีอำนาจงดหรือลดเงินเพิ่มตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้
แต่ประการใด
เลขตู้: 67/33225

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020