เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1160
วันที่: 30 ธันวาคม 2547
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอุปกรณ์การเรียนการสอน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ฉ)
ข้อหารือ: มหาวิทยาลัยแจ้งว่ามหาวิทยาลัยฯ สั่งซื้อ ซอฟต์แวร์ Geometer’s Sketchpad จำนวน 22
ชุด (บรรจุอยู่ในแผ่น CD พร้อมคู่มือการใช้) จากบริษัท Key Curriculum Press สหรัฐอเมริกา
เพื่อนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 22 แห่ง
โดย Geometer’s Sketchpad เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนเรขาคณิตโดยเฉพาะ แต่
สามารถประยุกต์ใช้สอนในคณิตศาสตร์บางเรื่องได้ วิธีการใช้มีเมนูการกำหนดจุด การสร้างเส้นตรงรังสี
ส่วนของเส้นตรงการสร้างวงกลม และยังมีเมนูการใช้งาน เช่น การแปลงสภาพในเรขาคณิต การเขียน
กราฟในเรขาคณิต การเขียนกราฟของฟังก์ชั่น การวัดมุม การวัดความยาว การสร้างภาพเคลื่อนไหว
ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับนักศึกษาที่เรียนคณิตศาสตร์เป็นวิชาเอก
และสำหรับครูคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมและประถมศึกษาที่จะนำไปใช้ช่วยในการสอนคณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าซอฟต์แวร์ดังกล่าว นั้น
แนววินิจฉัย: การนำเข้าซอฟต์แวร์ Geometer’s Sketchpad ซึ่งบรรจุอยู่ในแผ่น CD พร้อมคู่มือการใช้
เพื่อนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว มิใช่เป็นการนำเข้า
ตำราเรียน ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น
การนำเข้าอุปกรณ์การเรียนการสอนดังกล่าวจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด
เลขตู้: 67/33261

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020