เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับจ้างบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.07)/1895วันที่ : 22 ธันวาคม 2543
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7559วันที่ : 14 ธันวาคม 2543
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7560วันที่ : 14 ธันวาคม 2543
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7714วันที่ : 21 ธันวาคม 2543
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7827วันที่ : 25 ธันวาคม 2543

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020