เมนูปิด

เลขที่หนังสือ : กค 0702/4809
วันที่ : 4 สิงหาคม 2563
เรื่อง : พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กรณีการยึด อายัดทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษี
ข้อกฎหมาย : -
ข้อหารือ องค์การบริหารส่วนตำบล (องค์การฯ) หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กรณีการยึด อายัดทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษี มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า กรณีที่บริษัท น. จำกัด (บริษัทฯ) ได้ค้างชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2556 ถึงปีภาษี 2560 องค์การฯ สามารถยึด อายัดทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อนำมาดำเนินการขายทอดตลาดตามขั้นตอน และนำเงินมาชำระค่าภาษีค้างจ่ายได้หรือไม่ นั้น
แนววินิจฉัย พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มิได้เป็นกฎหมายภาษีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมสรรพากรแต่อย่างใด
เลขตู้ : 83/40927

ปรับปรุงล่าสุด: 05-12-2020