เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/2572
วันที่: 20 เมษายน 2563
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 40 (1) ประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          องค์การของรัฐ หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำขององค์การฯ มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า องค์การฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นองค์การของรัฐเพื่อการกุศล แต่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ และมีรายได้จากเงินอุดหนุนในงบเงินอุดหนุนของกระทรวงกลาโหม องค์การฯ ได้จ่ายเงินบำเหน็จปกติ (เงินตอบแทนที่ออกจากงานซึ่งจ่ายครั้งเดียว) และเงินบำเหน็จรายเดือน (เงินตอบแทนที่ออกจากงานซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน) ให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำขององค์การฯ จึงขอทราบว่า การจ่ายเงินบำเหน็จปกติและเงินบำเหน็จรายเดือนให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำขององค์การฯ จะได้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ และจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

แนววินิจฉัย

          เงินบำเหน็จเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร องค์การฯ ผู้จ่ายเงินได้จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้: 83/40906

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020