เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2082
วันที่: 27 มีนาคม 2563
เรื่อง:ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการหักกลบลบหนี้
ข้อกฎหมาย :มาตรา 69 ทวิ
ข้อหารือ          การประปา ฯ หารือ กรณีการหักกลบลบหนี้จากกรณีที่ ได้ว่าจ้างบริษัท ท. จำกัด (บริษัทฯ) ให้ก่อสร้างปรับปรุงขยายตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปา (สัญญาฯ) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย เกินระยะเวลาที่สัญญาฯ กำหนดไว้การประปาฯ จึงขอทราบว่า กรณีบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเกินระยะเวลาที่สัญญาฯ กำหนดไว้ และ การประปาฯ ได้เรียกเก็บค่าปรับโดยการหักกลบลบหนี้ระหว่างค่างานงวดสุดท้ายกับค่าปรับ การประปาฯ จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย อย่างไร
แนววินิจฉัย          กรณี การประปาฯ ชำระค่างานงวดสุดท้ายให้แก่บริษัทฯ การประกาฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินค่างานงวดสุดท้ายที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 83/40898

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020