เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/พ.9952
วันที่: 27 ธันวาคม 2561
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย : มาตรา 82/6 และมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยในปี 2560บริษัทฯ ก่อสร้างอาคาร 4 แห่ง เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้อย่างชัดเจนว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
           1. งานก่อสร้างอาคารทรายมูล พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่รวมทั้งหมด 325ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 21เมษายน 2560ตามสัญญาแบ่งงานเป็น 12งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
                1.1 งานก่อสร้างอาคารดงหลวง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่รวมทั้งหมด 325ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560ตามสัญญาแบ่งงานเป็น 10 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
                1.2 งานก่อสร้างอาคารศรีราชา พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่รวมทั้งหมด 2,430 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560ตามสัญญาแบ่งงานเป็น 15 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
                1.3 งานก่อสร้างอาคารหนองม่วงไข่ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่รวมทั้งหมด 325ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560ตามสัญญาแบ่งงานเป็น 10 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
           บริษัทฯ มิได้ยื่นแบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร (แบบ ภ.พ.05.1) เนื่องจากไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม P บริษัทฯ จึงขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา
แนววินิจฉัย           กรณีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29 )ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 แต่โดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และส่วนใดใช้สำหรับกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฉบับดังกล่าวได้ จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการ และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 81/40827

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020