เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/9637
วันที่: 19 ธันวาคม 2561
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเจ้าหน้าที่ฝึกงานชาวฝรั่งเศส
ข้อกฎหมาย : มาตรา 41 วรรคหนึ่ง ข้อ 20 อนุสัญญาไทย – ฝรั่งเศส
ข้อหารือ            บริษัท ก. ได้ร่วมมือกับ (บริษัท ฯ) B F. ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสในการคัดเลือกชาวฝรั่งเศสให้เข้ามาฝึกงานกับบริษัทฯ ในประเทศไทย โดย B F. จะคัดเลือกผู้ฝึกงานชาวฝรั่งเศส และจัดส่งให้เข้ามาฝึกงานด้านเทคโนโลยี กับบริษัทฯ ในประเทศไทยเป็นเวลา 12-24 เดือน ในระหว่างที่ชาวฝรั่งเศสฝึกงานอยู่กับบริษัทฯ นั้น องค์กรหรือหน่วยงานในประเทศฝรั่งเศสจะเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าครองชีพให้ และค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่ตกเป็นภาระแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด ผู้ฝึกงานชาวฝรั่งเศสดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยสำหรับเงินค่าครองชีพที่ได้รับ หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย            กรณีที่บริษัทฯ รับผู้ฝึกงานชาวฝรั่งเศสตามข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้น เงินค่าตอบแทนที่ผู้ฝึกงานชาวฝรั่งเศสได้รับ เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินเนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดี หากเงินค่าตอบแทนได้ส่งมาหรือจ่ายให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการครองชีพหรือการฝึกอบรม และการเข้ามาฝึกงานเกี่ยวข้องกับการฝึกหัดหรือจำเป็นเพื่อความมุ่งประสงค์ในการครองชีพ เงินค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย ตามข้อ 20 แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
เลขตู้: 81/40825

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020