เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/3398
วันที่: 22 พฤษภาคม 2562
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขอผ่อนผันการใช้ที่อยู่เดิมตามที่ได้ระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย : -
ข้อหารือ           สรุปได้ว่าต่อมาธนาคารฯได้แจ้งย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังที่ตำแหน่งใหม่ ภายหลังจากที่แจ้งย้ายสำนักงานใหญ่แล้ว ธนาคารฯ ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งระบุที่อยู่เดิมของธนาคารฯ และธนาคารฯ ไม่อาจคืนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ลูกค้าของธนาคารฯเพื่อ ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ถูกต้องได้ ธนาคารฯ จึงขอผ่อนผันการใช้ที่อยู่เดิมในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นเวลา 2 เดือน คือ
แนววินิจฉัย           กรณีที่ลูกค้าของธนาคารฯ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ได้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยระบุที่อยู่เดิมของธนาคารฯ และมีรายการอื่น ๆ ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายถูกต้องครบถ้วน นั้น หากธนาคารฯ มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้โดยชัดแจ้งว่า หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าว เป็นของธนาคารฯ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่จริง และได้รับมาภายในเวลาอันสมควรภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ธนาคารฯ มีสิทธิใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าว เป็นหลักฐานการเครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคลของธนาคารฯ ได้
เลขตู้: 82/40859

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020