เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/3103
วันที่: 8 พฤษภาคม 2562
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญชาวเนปาล
ข้อกฎหมาย : มาตรา 3 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบ มาตรา 3 แห่ง พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2499
ข้อหารือ           หน่วยงาน A หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญชาวเนปาล ซึ่งมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมของหน่วยงาน A ฯ โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้
          1.หน่วยงาน A ได้ว่าจ้าง. B สัญชาติเนปาล มาปฏิบัติงานชั่วคราวในประเทศไทย ประจำที่สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง Gender and Social Development Expert ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
          2.หน่วยงาน A แจ้งว่า B ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ได้รับเอกสิทธิ์จากรัฐบาลไทยและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่เป็นค่าจ้าง เงินเพิ่ม และเงินได้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากประเทศเนปาล ตามความในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับหน่วยงาน A และตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2499
แนววินิจฉัย           ตามข้อ 4 ของหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับหน่วยงาน A ระบุให้เอกสิทธิ์และการอำนวยความสะดวกแก่หัวหน้า รองหัวหน้า และเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรมของหน่วยงาน A เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย ภายใต้แผนการโคลัมโบซึ่งตามคำแปลหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ เอกอัครราชทูตอังกฤษ เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรให้แก่ผู้เชี่ยวชาญตามแผนการโคลัมโบ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2505 ซึ่งเป็นแผนโครงการร่วมมือทางวิชาการแห่งแผนการโคลัมโบระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ที่ระบุให้ผู้เชี่ยวชาญตามโครงการร่วมมือดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเดือน เงินเพิ่ม และเงินได้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากประเทศของตน ดังนั้น หาก Ms. ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานชั่วคราวให้กับศูนย์พัฒนาฯ ในตำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญ” เป็นตำแหน่งระดับ “เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่” (Senior staff Member) ของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรมของหน่วงาน A แล้ว Ms.B ย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเดือน เงินเพิ่ม และเงินได้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากประเทศของตนตามหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับหน่วยงาน A ดังกล่าว ตามมาตรา 3 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2499
เลขตู้: 82/40857

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020