เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/4708
วันที่: 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการออกหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สิน
ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           มูลนิธิ ก (มูลนิธิฯ) หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการออกหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สิน มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า กรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและภาคเอกชน จัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ ในการจัดงานครั้งนี้ บริษัท ข. จำกัด (บริษัทฯ) ได้สนับสนุนตู้ปลาพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตู้พระราชทานและตู้ฝีพระหัตถ์ที่ใช้ถวายงานวันประมงน้อมเกล้าฯ จำนวน 3 ชุด มีมูลค่าเป็นเงินจำนวน 63,280 บาท และบริษัทฯ มีความประสงค์จะขอรับหลักฐานการรับบริจาคจากมูลนิธิฯ เพื่อนำไปใช้ประกอบการหักรายจ่ายในคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล มูลนิธิฯ จึงขอหารือว่า มูลนิธิฯ ควรออกหลักฐานการรับบริจาคให้กับบริษัทฯ อย่างไร
แนววินิจฉัย            กรณีที่มูลนิธิฯ ได้รับบริจาคตู้ปลาพร้อมอุปกรณ์ตามข้อเท็จจริงข้างต้น มูลนิธิฯ ควรออกหลักฐานการรับบริจาคระบุรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคให้ชัดเจน โดยบริษัทฯ มีสิทธินำมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 82/40873

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020