เมนูปิด

เลขที่หนังสือ : กค 0702/5052
วันที่ : 5 สิงหาคม 2563
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการลดหย่อนภาษีอากร
ข้อกฎหมาย : มาตรา 47(7)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ สถาบัน A เดิมชื่อ “โรงพยาบาล ก.” ได้รับประทานนามใหม่ เป็น “สถาบัน A ” แล้ว โดยสถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก หรือซับซ้อน เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชและสุขภาพจิตภาวะวิกฤต ตามข้อ 24 ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 จึงหารือว่า สถาบันฯ ยังเป็นสถานพยาบาล ตามมาตรา 47 (7) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย
สถาบันฯ มีฐานะเป็นสถานพยาบาลของรัฐตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ดังนั้น บุคคลธรรมดาผู้บริจาคเงินให้แก่สถาบันฯ มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อน ในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 47 (7) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันฯ มีสิทธินำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 ตรี (3) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ได้
เลขตู้ : 83/40941

ปรับปรุงล่าสุด: 05-12-2020