เมนูปิด

เลขที่หนังสือ : กค 0702/4997
วันที่ : 4 สิงหาคม 2563
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์
ข้อกฎหมาย : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 678) พ.ศ.2562
ข้อหารือ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 678) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ออกใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย และเกิดขึ้นจากโครงการการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัยจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี สำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการ เฉพาะการโอนให้แก่ผู้ซื้อทอดตลาดที่ได้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ สำหรับการขายทอดตลาดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และเนื่องจากกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 แต่มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงการขายทอดตลาดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดในกรณีดังกล่าวได้มีการชำระค่าอากรแสตมป์ไว้แล้ว จึงขอทราบว่า ผู้ซื้อทรัพย์สินที่ได้ชำระค่าอากรแสตมป์ไว้แล้วนั้น จะสามารถขอคืนค่าอากรแสตมป์ได้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย
กรณีที่พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 678) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ออกใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย และเกิดขึ้นจากโครงการการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัยจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี สำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการ เฉพาะการโอนให้แก่ผู้ซื้อทอดตลาดที่ได้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ สำหรับการขายทอดตลาดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป หากผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดในกรณีดังกล่าวได้มีการชำระค่าอากรแสตมป์ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เข้าลักษณะเป็นการเสียอากรโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนค่าอากรได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันเสียอากร ตามมาตรา 193/30 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เลขตู้ : 83/40944

ปรับปรุงล่าสุด: 05-12-2020