เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/7525
วันที่: 7 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีภาระภาษีของกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
ข้อกฎหมาย : มาตรา 40 (4) (ก) 65 ทวิ (15) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบิน (กองทุนรวมฯ) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก. จำกัด ได้หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลตอบแทนจากการทำสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการระบบสาธารณูปโภคสนามบินระหว่างกองทุนรวมฯ และบริษัท ก. จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีภาระภาษีตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 อย่างไร

แนววินิจฉัย

          หากสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ และบริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นตราสารแสดงสิทธิในหนี้ และสัญญาดังกล่าวทำขึ้นก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นกรณีที่ถือตราสารอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ (วันที่ 20 สิงหาคม 2562) ดังนั้น ผลตอบแทนตามสัญญาดังกล่าว จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 แต่หากสัญญาที่ทำขึ้น เข้าลักษณะเป็นตราสารอื่นที่มิใช่ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ กองทุนรวมฯ ไม่ต้องนำผลตอบแทนอันมิใช่เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร มารวมคำนวณเป็นรายได้ตามมาตรา 65 ทวิ (15) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้: 82/40889

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020