เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: 0702/1908
วันที่: 6 มีนาคม 2561
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้

ข้อกฎหมาย : มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

           กองบริหารภาษี หารือเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้ ราย บริษัท สรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้


           1. บริษัทฯ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2538 ประกอบกิจการขายสินค้าเกี่ยวข้องกับบ้าน เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สี สุขภัณฑ์ เป็นต้น และให้บริการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนภายในสถานประกอบการให้กับบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ ซึ่งการประกอบกิจการของบริษัทฯ มีทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในการดำเนินการของบริษัทฯ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ทำการเปิดสาขาเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของประเทศ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการเปิดสาขาเพิ่ม คือ สาขามุกดาหาร ถนนชยางกูร ข ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงยังไม่มีเลขที่บ้าน) บริษัทฯ จะเริ่มก่อสร้างในปี 2559 ลักษณะการก่อสร้างเป็นอาคาร 1หลัง จำนวน 2 ชั้น ประกอบด้วยชั้นที่ 1 ใช้เป็นพื้นที่ขายสินค้าและให้เช่าพื้นที่ ชั้นที่ 2 ใช้เป็นสำนักงาน โดยอาคารหลังดังกล่าว มีรายได้จากการประกอบกิจการทั้งที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การแบ่งพื้นที่ให้เช่า การขายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ปุ๋ย เป็นต้น บริษัทฯ ไม่สามารถแยกพื้นที่ได้ชัดเจนว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ลานจอดรถ พื้นที่ทางเดินส่วนกลาง พื้นที่จัดเก็บสินค้า เป็นต้น


           2. สำหรับสาขาที่บริษัทฯ เคยเปิดดำเนินกิจการ เมื่อมีการเปิดสาขา บริษัทฯ จะดำเนินการเฉลี่ยภาษีซื้อตามข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 มาโดยตลอด


           3. เหตุผลที่บริษัทฯ ขอเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ พบว่า ยังคงมีพื้นที่บางส่วนที่มีการใช้งานร่วมกันทั้งประเภทกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจน เช่น ห้องน้ำ ลานจอดรถ พื้นที่ทางเดินส่วนกลาง พื้นที่จัดเก็บสินค้า เป็นต้น ทำให้การประมาณการใช้พื้นที่อาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนเองซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเพื่อการอื่นที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นไม่สามารถระบุพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง


           4. บริษัทฯ จึงขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา

แนววินิจฉัย

           กรณีบริษัทฯ ขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารสำหรับสาขามุกดาหารของบริษัทฯ ตามส่วนของรายได้ของกิจการในปีที่ผ่านมาแทนการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร โดยบริษัทฯ ให้เหตุผลว่า เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ พบว่า ยังคงมีพื้นที่บางส่วนที่มีการใช้งานร่วมกันทั้งประเภทกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจน จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของกิจการในปีที่ผ่านมาและให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535

เลขตู้: 81/40581

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020