เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: 0702/พ./1907
วันที่: 6 มีนาคม 2561
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้

ข้อกฎหมาย : มาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

           ธนาคาร A จำกัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้ สรุปข้อเท็จจริงได้ว่าธนาคารฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการให้บริการเพื่อบุคคลทั่วไป ให้บริการเพื่อธุรกิจและธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2559 ธนาคารฯ มีรายได้จากกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราส่วนร้อยละ 18.09 ของรายได้ของกิจการทั้งหมด ต่อมาธนาคารฯ ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้รื้อถอนอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของธนาคารฯ และให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่แทนบนที่ดินเดิม เนื่องจากธนาคารฯ ประกอบกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้อย่างชัดเจนว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ธนาคารฯ จึงขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา และให้นำภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้ไปหักออกจากภาษีขายของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้

แนววินิจฉัย

           กรณีธนาคารฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ 5ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 ได้ จึงอนุมัติให้ธนาคารฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของธนาคารฯ และให้นำภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายได้ตามมาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535

เลขตู้: 81/40592

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020