เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: 0702/1834
วันที่: 2 มีนาคม 2561
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ กรณีการใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560

ข้อกฎหมาย : พระราชกฤษฎีการ( ฉบับที่ 630)

ข้อหารือ

          นาย ศ. ได้หารือกรณีการใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้


           1. กรณีบุคคลธรรมดาประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการมุ่งค้าหากำไร ส่วนใหญ่เป็นการซื้อมาเพื่อเก็งกำไรในระยะยาวและมีการขายเพียงส่วนน้อย เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ต้องรอระยะเวลาเพื่อให้ความเจริญเข้าถึง ซึ่งหากบุคคลธรรมดาดังกล่าวประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการค้าขายและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับ

การดำเนินธุรกิจเดิม การโอนอสังหาริมทรัพย์ในนามบุคคลธรรมดามาเป็นทุนจดทะเบียนของนิติบุคคล

ในลักษณะสินค้าคงเหลือ (เนื่องจากเป็นการค้าอสังหาริมทรัพย์) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 และได้รับการลดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินเหลือในอัตราร้อยละ 0.01 ด้วย หรือไม่


           2. กรณีบุคคลธรรมดาประกอบกิจการซื้อมาขายไปในปี 2560 และต้องการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสถานประกอบการมาเป็นทุนจดทะเบียนตั้งเป็นนิติบุคคลใหม่ ซึ่งประกอบกิจการเช่นเดิม โดยมีหลักฐานการยื่นชำระภาษี คือ แบบ ภ.ง.ด. 94 ซึ่งชำระภาษีครึ่งปีของบุคคลธรรมดานั้น จะใช้เป็นหลักฐานที่เพียงพอในการพิสูจน์ว่า บุคคลดังกล่าวได้โอนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้ในการประกอบกิจการเดิมจริงและได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 หรือไม่

แนววินิจฉัย

           1. กรณีบุคคลธรรมดาประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งค้าหากำไร หากมีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า ได้ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์เป็นปกติธุระและมีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการของตนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ด้วยราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้น หรือราคาต้นทุนการซื้อที่ดินที่ได้ซื้อมาตามหลักฐานสัญญาการซื้อขายที่ได้ทำเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า โดยถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับโอนทรัพย์สินเป็นจำนวน

ไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่โอน ย่อมได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะและ

อากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 5) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และได้รับสิทธิในการเสียค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลืออัตราร้อยละ 0.01 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559


           2. กรณีการพิสูจน์ว่าเป็นทรัพย์สินที่บุคคลธรรมดาได้ใช้ในการประกอบกิจการของตนและโอนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น หากมีข้อเท็จจริงพิสูจน์ได้ว่า บุคคลธรรมดาประกอบกิจการซื้อมาขายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นก่อนที่พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 จะมีผลใช้บังคับ และได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการของบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ย่อมได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 4) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 5)ฯ ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดังนั้น กรณีมีเพียงหลักฐานการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 เพื่อเสียภาษีครึ่งปี ประจำปี 2560 ยังไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ว่า บุคคลดังกล่าวได้โอนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้ในการประกอบกิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560

เลขตู้: 81/40580

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020