เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: 0702/1841
วันที่: 2 มีนาคม 2561
เรื่อง: การพิจารณาขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560

ข้อกฎหมาย : พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642)

ข้อหารือ

           บริษัท ศ.แจ้งว่า บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 304) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้น ภาษีเงินได?นิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้จากเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําให?ดีขึ้นซึ่งทรัพย?สิน แต?ไม่ใช่เป?นการซ?อมแซมให?คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห?งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นเงื่อนไขในการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560 บริษัทฯ จึงขอผ่อนผันและอนุโลมให้สามารถแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากร

แนววินิจฉัย

           เนื่องจากมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560 กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560 จะต้องจัดทําโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 304)ฯ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังนั้น กรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้แจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ จึงไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560 และกรณีดังกล่าวไม่ได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรอนุโลมหรือผ่อนผันให้บริษัทฯ สามารถแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินด้วยวิธีอื่นใดได้แต่อย่างใด

เลขตู้: 81/40591

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020