เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: 0702/พ./1839
วันที่: 2 มีนาคม 2561
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายสินค้า FEED GRADE

ข้อกฎหมาย : มาตรา 81 (1) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

           1. บริษัท ท (บริษัทฯ). เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการ การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา การขายส่งเหล็ก เหล็กกล้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (การผลิตและจำหน่ายสังกะสีออกไซด์) โดยบริษัทฯ ใช้วัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าประกอบด้วยสังกะสีแท่ง 99.99% สังกะสีแท่ง 99.95% สังกะสีแท่ง 98.65% และสังกะสีแท่ง 98.50%


           2. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ บริษัทฯ ได้ผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ ใช้สำหรับไก่และสุกร ต่อกรมปศุสัตว์ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “ZINC OXIDE WHITE SEAL FEED GRADE”(FEED GRADE)


           3. บริษัทฯ ได้ประกอบกิจการทั้งสินค้าประเภท FEED GRADE และสินค้าประเภท Zinc Oxide White Seal (WS-X) จนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯ แจ้งรายได้ประเภท WS-X เป็นกิจการประเภทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภท FEED GRADE เป็นกิจการประเภทไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม


          บริษัทฯ จึงขอหารือ ดังนี้


           1. บริษัทฯ เข้าใจว่า การขายสินค้าผงสังกะสีออกไซด์ประเภท FEED GRADE เข้าลักษณะเป็นการขายเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่


           2. การขายสินค้าผงสังกะสีออกไซด์ประเภท WS-X ซึ่งมีคุณสมบัติใช้สำหรับกิจการ

ยางรถยนต์ พลาสติก เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ จึงต้อง

เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า ถูกต้องหรือไม่


           3. บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบสังกะสีแท่งมาใช้ในการผลิต โดยนำมาใช้ในการผลิตสินค้าทั้งประเภท ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (WS-X ตามข้อ 2.) และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (FEED GRADE ตามข้อ 1.) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบและรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกำหนด ถูกต้องหรือไม่

แนววินิจฉัย

           1. กรณีบริษัทฯ ขายสินค้าชื่อ “ซิงค์ ออกไซด์ ไวท์ ซีล ฟีด รด” (ZINC OXIDE WHITE SEAL FEED GRADE) ซึ่งเป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดเสริมแร่ธาตุ ตามใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์จากกรมปศุสัตว์ เข้าลักษณะเป็นการขายเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์

เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม

มาตรา 81 (1) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร


           2. กรณีบริษัทฯ ขายสินค้าผงสังกะสีออกไซด์ประเภท WS-X ซึ่งมีคุณสมบัติใช้สำหรับกิจการยางรถยนต์ พลาสติก เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1 (8) และมาตรา 77/2 (1) แห่งประมวลรัษฎากร


           3. กรณีที่บริษัทฯ ประกอบกิจการทั้งประเภทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หากไม่สามารถแยกได้อย่างชัดแจ้งว่า ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นภาษีซื้อ จากกิจการใด ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535

เลขตู้: 81/40602

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020